Uputa o proceduri: Polaganje vozačkog ispita

1. Prijava

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje autoškola putem računalnog programa, a nakon zahtjeva kandidata za vozača. Nakon obrade podataka i izrade naloga za provedbu ispita od strane Hrvatskog autokluba, autoškola dobiva povratnu informaciju na računalu o datumu i vremenu ispita te o tome obavještava kandidata.

Kandidat uz prijavu za vozački ispit mora priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje vozačkog ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta ili priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje ispita neposredno prije polaganja ispita.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, što radi predavač.

2. Rok

Od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 25 dana.

Kandidat koji ne može pristupiti polaganju ispita obvezan je putem autoškole najkasnije 48 sati prije zakazanog termina polaganja ispita, računajući samo radne dane, Hrvatskom autoklubu odjaviti pristupanje polaganju ispita.

Kandidat koji je na vrijeme odgodio pristupanje ispitu ili mu nije pristupio zbog razloga više sile ili bolesti može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknade.

Kandidat koji nije na vrijeme, odnosno u propisanom roku prijavio odgodu pristupanja ispitu, može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknada, nakon što izostanak potkrijepi pisanim dokazom i pripadajućom dokumentacijom voditelju regionalnog ispitnog centra ili ovlaštenom ispitivaču. U protivnom, ispitu može pristupiti u propisanom roku nakon što ponovno uplati naknadu za polaganje ispita.

3. Mjesto, datum i vrijeme polaganja

Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija određuje mjesto, datum i vrijeme polaganja ispita. O mjestu, datumu i vremenu provođenja ispita Hrvatski autoklub obavještava autoškolu putem koje je prijavljen ispit odnosno kandidata u roku tri do pet dana prije održavanja ispita.

Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta provodi se po Programu vozačkog ispita u ispitnim centrima i mjestima–gradovima pripadajućih ispitnih centara.

4. Tko provodi ispit

Ispit iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom provodi ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva unutarnjih poslova, a iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i koji je u radnom odnosu kod ovlaštene stručne organizacije.

5. Provedba ispita

Što je obvezan kandidat za vozača dati na uvid?

Kandidat na vozačkom ispitu mora dati na uvid ovlaštenom ispitivaču:

Važeću osobnu ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu),
Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača vozila kategorije za koju polaže ispit,
Valjanu vozačku dozvolu ako već posjeduju neku od kategorija za upravljanje vozilom,
Knjižicu kandidata za vozača propisno popunjenu i ovjerenu od strane stručnog voditelja autoškole.
PPSP – Prometni propisi i sigurnosna pravila – polaganje testa

Ispit se polaže na računalu a može i na odgovarajućem tiskanom obrascu rješavanjem testa, posebno za svaku kategoriju vozila, nakon što je kandidat završio osposobljavanje po propisanom programu iz tog nastavnog predmeta.

Kandidat za vozača koji posjeduje vozačku dozvolu kategorije vozila B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D, D+E ili H, a polaže vozački ispit za kategoriju vozila A1, A2 ili A, nije obvezan polagati ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Za vrijeme ispita kandidat na stolu može imati samo važeću osobnu ispravu, Knjižicu kandidata za vozača, Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti i kemijsku olovku.

Ovlašteni ispitivač obvezan je kandidate uputiti da pročitaju upute i usmeno im priopćiti upute za polaganje ispita. Nakon završenog ispita kandidat ima pravo uvida u rezultat ispitnog testa i objašnjenje od starane ovlaštenog ispitivača.

Kriteriji za rješavanje testa:

na postavljeno pitanje najmanje je jedan točan odgovor
test se rješava (odgovara na pitanja) označavanjem točnih odgovora oznakom »X«, odnosno, upisivanjem odgovora na za to predviđenom mjestu u testu ili prema posebnim uputama ako se test rješava na računalu,
pitanje na koje kandidat nije odgovorio, ili je netočno odgovorio, ili je djelomično odgovorio, odnosno, pitanje u kojem je odgovor prepravljan, brisan ili podebljavan ovlašteni će ispitivač ocijeniti netočnim odgovorom,
za rješavanje testa na računalu, imaju dodatne upute.
Kandidat je na ispitu položio ako ostvari najmanje 90% bodova od ukupno 120 mogućih. Iznimno, nije položio na ispitu kandidat iako je ostvario više od 90% bodova ukoliko pogrešno odgovori na pitanje koje se odnosi na propuštanje vozila na raskrižju. Kandidat ima pravo uvida u test i na objašnjenje ocjene ovlaštenog ispitivača.

Položen teorijski dio ispita uvjet je za početak praktičnog dijela osposobljavanja – iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila kandidat je dužan položiti u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja iz tog predmeta.

Kandidat koji ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ne položi u navedenom roku ili taj ispit ne položi niti nakon petog pokušaja u roku od godine dana od dana završetka osposobljavanja mora proći ponovno osposobljavanje iz toga nastavnog predmeta.

PPP – Pružanje prve pomoći

Ispiti se polaže individualno pred ovlaštenim ispitivačem Hrvatskog autokluba i to obvezno prije ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Ispit nisu dužni polagati doktori medicine, medicinske sestre ili medicinski tehničari i kandidati koji imaju važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom određene kategorije.

UV – Upravljanje vozilom

Ispitu može pristupiti kandidat koji je završio osposobljavanje prema propisanom programu, nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaže se individualno na prometnom vježbalištu i u prometu na javnoj cesti.

Na prometnom vježbalištu kandidat polaže ispit samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila, osim u slučajevima kada je to drugačije propisano.

Ako kandidat položi dio ispita na prometnom vježbalištu, nastavlja ispit u prometu na javnoj cesti.

Ovlašteni ispitivač kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom A1, A2, A i M kategorije na javnoj cesti prati vozilom B kategorije i izdaje zadaće putem komunikatora. Vrijeme trajanja ispita i broj kilometara prevezenih tijekom ispita moraju biti dovoljni za procjenu razine stečenih vještina i ponašanja kandidata a u suglasju s propisanim sadržajima ispita.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaže na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao, a za B kategoriju kandidat može polagati ispit koristeći vozilo Hrvatskog autokluba ili vozilo druge autoškole. Vrijeme provedeno u vožnji na cesti na smije iznositi manje od 30 a najviše 45 minuta za kategorije M, A1, A2, A, B i B+E, odnosno najmanje 45 a najviše 60 minuta na ispitu za sve ostale kategorije vozila. Ovo vrijeme ne uključuje prijem kandidata, upute i pripremu kandidata, pripremu vozila, provjeru dokumentacije, posebne radnje i objavu rezultata ispita.

Kandidat je obvezan položiti ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u roku koji ne može biti duži od 18 mjeseci od dana kada je položio ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u navedenom roku upućuje se na dodatno osposobljavanje iz tog nastavnog predmeta u trajanju od najmanje 12 nastavnih sati te ponovno polaganje ispita iz tog nastavnog predmeta.

6. Uloga instruktora vožnje

Ako je u vozilu, Instruktor vožnje ne smije utjecati na način ispitivanja kandidata, izbor sadržaja ispita niti na bilo koji način utjecati na provedbu ili ishod ispita.

Kada postoji objektivna opasnost da će kandidat izazvati prometnu nesreću ili materijalnu štetu, instruktor vožnje dužan je intervenirati na kandidatovo upravljanje vozilom.

7. Prekid ispita iz UV-a

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prekinut će se ako:

se tijekom ispita pokaže da je vozilo na kojem se provodi ispit tehnički neispravno,
tijekom ispita dođe do prometne nesreće,
je tijekom ispita iz bilo kojeg razloga ugrožena opća sigurnost prometa na cesti,
instruktor vožnje utječe na provedbu ili ishod ispita,
nastupe razlozi više sile.
U slučaju prekida ispita, ovlašteni ispitivač može ocijeniti kandidata samo ako ima dovoljno elemenata za ocjenu njegovih znanja i vještina u vožnji.

Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, ovlašteni ispitivač mora priopćiti greške učinjene tijekom vožnje, radi kojih nije položio ispit, a koje je za vrijeme provedbe ispita uočio i upisao u ispitni list.

Ovlašteni ispitivač greške priopćuje kandidatu nakon što ga je upoznao s činjenicom da ispit nije položio.

8. Prigovor i žalba

Kandidat za vozača ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača. Prigovor se podnosi odmah nakon završetka ispita, a najkasnije u roku 90 min od vremena od priopćenja ishoda ispita. Prigovor uložen izvan propisanog roka neće ne će se razmatrati.

Prigovor se može podnijeti osobito ako:

za provedbu ispita nisu bili osigurani svi uvjeti utvrđeni propisom o vozačkim ispitima,
ovlašteni ispitivač nije ispravno vrednovao odgovore kandidata na testu iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila,
ovlašteni ispitivač nije objektivno procijenio i ispravno vrednovao elemente vožnje na ispitu iz Upravljanja vozilom prema Ispitnom listu, u koji kandidat ima pravo uvida,
ovlašteni ispitivač nije u skladu s ispitnim kriterijima vrednovao teorijski ili praktični dio ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći,
postupci ovlaštenog ispitivača prema kandidatu nisu tijekom ispita bili u skladu s propisima ili normama ponašanja.
Ovlašteni ispitivač dužan je napisati službenu zabilješku, koja sadrži odluku o prigovoru kandidata neposredno nakon podnošenja prigovora, najkasnije sat vremena od trenutka ulaganja prigovora.

Protiv odluke ovlaštenog ispitivača o prigovoru kandidat ima pravo žalbe Hrvatskom autoklubu u roku osam dana. Žalbe podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Odluku po žalbi Hrvatski autoklub mora donijeti i dostaviti podnositelju žalbe u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe. U slučaju da kod rješenja žalbe Hrvatski autoklub usvoji žalbu, organizirat će se za kandidata novi ispit pred posebnim povjerenstvom.

9. Evidencija o vozačkom ispitu

O položenim vozačkim ispitima vodi se:

evidencija o izdanim uvjerenjima o položenom vozačkom ispitu.
Kandidatu koji je položio vozački ispit u cijelosti, izdaje se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Temeljem toga uvjerenja policijska uprava, odnosno policijska postaja, na čijem području kandidat ima prebivalište, izdaje vozačku dozvolu.

Kandidatu koji je položio vozački ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na vozilu s automatskim sustavom prijenosa (automatski mjenjač) za kategorije A1, A2, A M ili B taj podatak upisuje se u uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.